Privacy

Statement

AVG Verklaring

't Keesheukske

Joep Nicolasstraat 1-3  6041 JZ Roermond

Contactgegevens:

Hans Koelemij is de Functionaris Gegevensbescherming van ’t Keesheukske en te bereiken via de contact knop op deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

’t Keesheukske verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en/of Achternaam        Adresgegevens      Telefoonnummer    E-mail   Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

t Keesheukske verwerkt al uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

–Om goederen en diensten bij u af te leveren

-’t Keesheukske verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte via onze accountant (met een verwerkersovereenkomst)

Geautomatiseerde besluitvorming: 

 ’t Keesheukske neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ’t Keesheukske) tussen zit. ’t Keesheukske gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Microsoft Outlook, Excel en Word en Dropbox. Hierin worden ook persoonsgegevens opgeslagen. Alles is met een wachtwoord beveiligd en alleen door de functionaris gegevensbescherming te gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:  

’t Keesheukske bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:  persoonsgegevens klanten en leveranciers – Wettelijke bewaartermijn 7 jaar persoonsgegevens aanvragen (geen klant) – Bewaartermijn 1 jaar na laatste contact

Delen van persoonsgegevens met derden:   

't Keesheukske vekoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:  

’t Keesheukske gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ’t Keesheukske en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 't Keesheukske via de contact knop op deze pagina.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw [pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bakery Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :

’t Keesheukske neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, opngewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contact knop op deze pagina.

Datum : 15-2-2021

Plaats : Roermond

Aantal
Besteleenheid
Totaal
€22,60
Maak een keuze

Item toegevoegd